-:-โรงพยาบาลเนินมะปราง ตั้งอยู่ที่ 364 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทร.055-399056 Fax.055-399057 -:-
MANU
นโยบายผู้บริหาร
ค่านิยมโรงพยาบาลเนินมะปราง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเนินมะปราง
โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ HA+HPH
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 2550)
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)