แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - surapun

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7
31
EB6.2 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

32
EB6.1 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตเผยแพร่

33
EB8
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 2563

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ

35
EB4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

37
EB2.9.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์

38
EB2.9.2 แผนการจัดซื้อ_compressed ปีงบประมาณ2564

39
EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564

40
EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร

41
EB2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563

42
EB 4.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 7