สถิติทั่วไป - surapun

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
15 ชั่วโมงและ 28 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
112 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
112 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 1 posts (1%)
  7 am
 • 1 posts (1%)
  8 am
 • 0 posts (0%)
  9 am
 • 16 posts (14%)
  10 am
 • 10 posts (9%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 8 posts (7%)
  1 pm
 • 6 posts (5%)
  2 pm
 • 18 posts (16%)
  3 pm
 • 8 posts (7%)
  4 pm
 • 7 posts (6%)
  5 pm
 • 8 posts (7%)
  6 pm
 • 7 posts (6%)
  7 pm
 • 10 posts (9%)
  8 pm
 • 12 posts (11%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ITA
32 posts of the member's 112 posts (28.57%)
32
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
16 posts of the member's 112 posts (14.29%)
16
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 posts of the member's 112 posts (8.93%)
10
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
5 posts of the member's 112 posts (4.46%)
5
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
4 posts of the member's 112 posts (3.57%)
4
ประกวดราคา
3 posts of the member's 112 posts (2.68%)
3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร
3 posts of the member's 112 posts (2.68%)
3
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
2 posts of the member's 112 posts (1.79%)
2
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
2 posts of the member's 112 posts (1.79%)
2
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2 posts of the member's 112 posts (1.79%)
2

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%