ITA 2567

ไม่มีกระทู้ใหม่ จริยธรรมองค์กร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณ...
เมื่อ พฤศจิกายน 15, 2023, 04:29:44 PM

ITA2564

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat
ใน 1. บันทึกข้อความลงนามคำส...
เมื่อ ธันวาคม 09, 2020, 09:06:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB3.2.รายงานสรุปผลการวิเ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 05:55:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-4ชุดที่2(ไตรมาส4)
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 06:56:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-5สขร.เดือนสิงหาคม64
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 07:00:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB6.2 ประกาศนโยบายการบริ...
เมื่อ มีนาคม 11, 2021, 01:39:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมา...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 04:20:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 2563

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB8.หน่วยงานมีการรายงานก...
เมื่อ มีนาคม 04, 2021, 03:41:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB9 รายชื่อผู้เข้าร่วมปร...
เมื่อ มีนาคม 30, 2021, 03:29:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-10(ไตรมาส4)
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 07:06:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-11(ไตรมาส4)
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 07:06:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB12 รายงานการประชุมผู้ม...
เมื่อ มีนาคม 30, 2021, 03:28:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB13 หน่วยงานมีการกำหนดม...
เมื่อ มีนาคม 12, 2021, 04:12:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแ...
เมื่อ มีนาคม 11, 2021, 06:16:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนกา...
เมื่อ มีนาคม 11, 2021, 06:18:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร...
เมื่อ มีนาคม 12, 2021, 03:52:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB17 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อม...
เมื่อ มีนาคม 30, 2021, 03:31:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-18(ไตรมาส4)
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 07:08:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB19 หน่วยงานมีการวิเครา...
เมื่อ มีนาคม 12, 2021, 03:51:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB20 หน่วยงานมีการจัดการ...
เมื่อ มีนาคม 14, 2021, 08:23:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB21 รายชื่อผู้เข้าร่วมป...
เมื่อ มีนาคม 30, 2021, 03:29:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB22 หน่วยงานมีการเสริมส...
เมื่อ มีนาคม 15, 2021, 05:50:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ...
เมื่อ มีนาคม 14, 2021, 08:28:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB-24(ไตรมาส4)
เมื่อ กันยายน 01, 2021, 07:08:46 PM

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat
ใน 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดง...
เมื่อ ธันวาคม 16, 2020, 02:38:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ขอ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 03:34:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 3. แผนปฏิบัติการประจำปีข...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 03:59:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประ...
เมื่อ กันยายน 08, 2021, 04:06:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 02:38:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 6.หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 03:14:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 7. รายงานผลการดำเนินการเ...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 03:23:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 8. รายงานผลการดำนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 8. รายงานผลการดำนินการเก...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 03:24:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน EB2.9.1 รายงานสรุปผลการว...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 09:41:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน 10. คู่มือการปฏิบัติงานต...
เมื่อ ธันวาคม 23, 2020, 04:12:07 PM

ประกวดราคาปี64

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคาร

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-อำนวยการ โรงพยาบาลเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surapun
ใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เมื่อ มกราคม 19, 2021, 04:24:48 PM

ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ ITA

125 กระทู้
125 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phinyaphat
ใน EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่...
เมื่อ กันยายน 04, 2020, 09:50:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin5
ใน งบการเงินประจำปี ระบบบัญ...
เมื่อ มีนาคม 20, 2024, 04:11:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาลเนินมะปราง

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย matika
ใน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 03:31:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกวดราคา

44 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin5
ใน ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ...
เมื่อ มิถุนายน 11, 2024, 03:06:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรม

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย matika
ใน แจ้งงดเยี่ยมเนื่องจาก ช่...
เมื่อ เมษายน 07, 2021, 11:05:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับสมัครงาน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charanya
ใน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2023, 11:44:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Noenmaprang Hospital - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

319 กระทู้ ใน 319 หัวข้อ โดย 6 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: admin5
กระทู้ล่าสุด: "ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ..." ( มิถุนายน 11, 2024, 03:06:56 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 2543 (พฤศจิกายน 22, 2019, 08:16:34 PM)