โรงพยาบาลเนินมะปราง

ตั้งอยู่ที่ 364 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190

Tel.055-399056
Fax.055-399057