๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

" วันพ่อแห่งชาติ "

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง โรงพยาบาลเนินมะปราง
เข้าสู่เว็บไซต์