eoffice_nameeoffice_sourceeoffice_numeoffice_updateeoffice_source_dateeoffice_fileeoffice_category
ขอคำสั่งจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์รพ.เนินมะปรางพล. 0932.308/15402017/09/2927/09/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์รพ.เนินมะปรางไม่มี2017/11/1010/11/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รพ.เนินมะปรางไม่มี2017/11/0606/11/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่นอนลมแบลอน 100 หลังโรงพยาบาลเนินมะปราง-10/11/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมกับการใช้บริการของผู้สูงอายุฯโรงพยาบาลเนินมะปราง-10/11/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์โรงพยาบาลเนินมะปราง-2017/11/2929/11/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์รพ.เนินมะปรางพล 447/25612017/12/1313/12/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับและภูมิทัศน์ฯรพ.เนินมะปรางพล 014/25612017/10/2525/10/2017ไฟล์หนังสิือจัดจ้าง
พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการจัดชื้อวัสดุสสอ.เนินมะปรางพล 0932/482018/01/1919/01/2018ไฟล์หนังสิือ
ไฟล์หนังสิือ
จัดซื้อ
ขอส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบฯ2561สสอ.เนินมะปรางพล 0932/5662017/10/1212/10/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธ.ค.2560(แบบ สขร.1)พร้อมขออนุมัตินำผลรพ.เนินมะปรางพล 0932.301.1/พิเศษ2017/12/2929/12/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบฯ2561รพ.เนินมะปรางพล 0932.301.1/พิเศษ2017/12/2929/12/2017ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบฯ2561รพ.เนินมะปราง-2018/03/0606/03/2018ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง-2018/02/1616/02/2018ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการสสอ.เนินมะปราง-2018/02/1616/02/2018ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการสสอ.เนินมะปราง-2018/02/1616/02/2018ไฟล์หนังสิือจัดซื้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รพ.เนินมะปรางพล 117/25612018/03/1313/03/2018ไฟล์หนังสิือจัดจ้าง