-:-โรงพยาบาลเนินมะปราง ตั้งอยู่ที่ 364 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทร.055-399056 Fax.055-399057 -:-
MENU
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเนินมะปราง
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นิยม MOPH
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการาำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
นโยบายและยุทธศาตตร์ของหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของรพ.เนินมะปราง