-:-โรงพยาบาลเนินมะปราง ตั้งอยู่ที่ 364 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทร.055-399056 Fax.055-399057 -:-
MANU
นโยบายผู้บริหาร
ค่านิยมโรงพยาบาลเนินมะปราง
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเนินมะปราง
โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ HA+HPH
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ)
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 2550)