-:-บริการตามมาตรฐาน ทำงานเป็นสุข ประสานงานทุกเครือข่าย-:-

 


[ITA] EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:35:55 AM
[ITA] EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางวางระบบในการตรวจสอบ ฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:31:42 AM
[ITA] EB22 : หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:20:14 AM
[ITA] EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:09:51 AM
[ITA] EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 10:01:02 AM
[ITA] EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 09:49:17 AM
[ITA] EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ โดย ann เมษายน 02, 2019, 09:41:21 AM
[ITA] EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย ann เมษายน 02, 2019, 09:12:09 AM
  
 

[เอกสารเผยแพร่] ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย matika มีนาคม 15, 2019, 03:31:29 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง โดย ann กรกฎาคม 08, 2018, 01:18:28 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 06:27:43 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 12:38:29 PM
[เอกสารเผยแพร่] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ann กรกฎาคม 06, 2018, 12:07:33 PM
 
   
 
 
info โรงพยาบาลเนินมะปราง จ.พิษณุโลก Tel.055-399056 Fax. 055-399057