ITA

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ

[2] EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางวางระบบในการตรวจสอบ ฯ

[3] EB22 : หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องฯ

[4] EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ

[5] EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ

[6] EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ

[7] EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

[8] EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

[9] EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version