ITA

หัวข้อ

(1/14) > >>

[1] EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

[2] EB4 สขร. เดือนสิงหาคม 2563

[3] EB4 สขร. เดือนกรกฎาคม 2563

[4] EB4 สขร. เดือนมิถุนายน 2563

[5] EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการของหน่วยงาน

[6] EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน

[7] EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่ภาพการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[8] EB14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

[9] EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version