เอกสารเผยแพร่

หัวข้อ

(1/1)

[1] เผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง

[2] เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[3] เผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

[4] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version