EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB12 รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

[2] EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version