9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

หัวข้อ

(1/1)

[1] EB2.9.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์

[2] EB2.9.2 แผนการจัดซื้อ_compressed ปีงบประมาณ2564

[3] EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564

[4] EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร

[5] EB 2.9.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version