กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
EB4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3
EB2.9.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
4
EB2.9.2 แผนการจัดซื้อ_compressed ปีงบประมาณ2564
5
EB2.9.3 แบบรายงานงบลงทุนปีงบประมาณ 2564
6
EB2.9.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบบุคลกร
7
EB2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563
8
EB 4.2.1 รายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และ
ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน้า: [1] 2 3 ... 10