แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ann

หน้า: 1 [2] 3
16
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf</a>

17
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf</a>

18
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB21.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB21.pdf</a>

19
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB20.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB20.pdf</a>

20
EB17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

21
EB15 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB15.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB15.pdf</a>

22
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf</a>

23
EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB8.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB8.pdf</a>

24
EB7 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โครงการตามหลักภารกิจฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB7.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB7.pdf</a>

25
EB6 : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB6.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB6.pdf</a>

26
EB5 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB5.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB5.pdf</a>

27
EB3 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB3.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB3.pdf</a>

28
EB2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB2.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB2.pdf</a>

29
EB1 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB1.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB1.pdf</a>

หน้า: 1 [2] 3