แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ann

หน้า: [1] 2 3
1
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ

2
EB13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานฯ

3
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4
EB8 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลฯ

5
EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf</a>

6
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางวางระบบในการตรวจสอบ ฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf</a>

7
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf</a>

8
EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf</a>

9
EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf</a>

10
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf</a>

11
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf</a>

12
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf</a>

13
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf</a>

14
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf</a>

15
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf</a>

หน้า: [1] 2 3