แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ann

หน้า: [1] 2
1
EB26 : หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB26.pdf</a>

2
EB25 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก และการวางวางระบบในการตรวจสอบ ฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB25.pdf</a>

3
EB22 : หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB22.pdf</a>

4
EB19 : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB19.pdf</a>

5
EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB18.pdf</a>

6
EB16 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB16.pdf</a>

7
EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB14.pdf</a>

8
EB10 : หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB10.pdf</a>

9
EB12 : หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB12.pdf</a>

10
EB11 : หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB11.pdf</a>

11
EB24 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB24.pdf</a>

12
EB23 : หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB13.pdf</a>

13
EB21 : หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB21.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB21.pdf</a>

14
EB20 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB20.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB20.pdf</a>

15
EB17 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
<a href="http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB17.pdf" target="_blank">http://nph.plkhealth.go.th/eb/EB17.pdf</a>

หน้า: [1] 2