แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - phinyaphat

หน้า: [1] 2 3
1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างรั้วสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2
ประกาศ สนง. ปลัดว่าด้วยเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2560

3
หน่วยงานมีการเสริมสร้างค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

4
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

5
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

6
พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

7
คู่มือการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

8
 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่

9
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

10
 หน่วยงานมีการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน

11
หน่วยงานมีการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน

12
หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

13
หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

14
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปรโยชน์ทบซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ในหน่วยงาน

15
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

หน้า: [1] 2 3