Registration Agreement

เว็บบอร์ดโรงพยาเนินมะปราง
ข้อตกลงในการใช้งานเว็ปบอร์ด
1.ควรตั้งชื่อให้สุภาพไม่อ้างอิงถึงบุคคลใดๆที่ทำให้เกิดความเดือนร้อนต่อผู้อื่น
2.การโพสกระทู้หรือการตอบกระทู้ควรใช้คำพูดที่สุภาพและไม่สมไม่ควรพูดคำหยาบ
3.ไม่พูดพลาดพิงถึงบุคคลอื่นทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน แต่ถ้าต้องการชีแจ้งหรือข้อสงสัยใสกรุณาใช้คำที่สุภาพ
4.ถ้าผู้ใช้งานทำการกระทำที่ไม่เหมาะสมจะทำการแบนหรือยกเลิกการใช้ชั่วคราวจนกว่าจะเห็นสมควร

ข้อตกลงดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้งานอย่างสุภาพ